برای تماس با شمالیها میتوانید از آدرس ای – میل بالا  استفاده نمائید