بوی خاک

منابع کره خاکی محدود هست و جمعیت جهان بیشتر از آن زمانی ست که خیار و گوجه فرنگی هنوز طعم و مزه داشتند