آیا خزر می میرد؟

هجوم انگلها بيمارش کرد، انگلهای بس کريه، بيرحم و جان سختی چون چپاولگران و سوداگران زمين، چوب ، خاويار، نفت ومواد شيميايی